Vir: EnergieSteiermark

Hidroelektrarni Gössendorf in Kalsdorf
Južno od Gradca je konec leta 2011 pričela na reki Muri obratovati hidroelektrarna Gössendorf, konec leta 2012 pa se ji je pridružila hidroelektrarna Kalsdorf. Gre za projekt dveh sestrskih hidroelektrarn, ki sta locirani prib. 34 in 40,5 km gorvodno od državne meje med Avstrijo in Slovenijo.

Tehnične značilnosti obeh hidroelektrarn
Na skupaj 13,6 km dolgem odseku Mure je skupno izkoriščenih 22,4 m padca. Instalirani pretok posamezne hidroelektrarne je 200 m3/s. Vsaka ima po dva agregata, skupne moči 18,75 MW (Gössendorf) in 18,51 MW (Kalsdorf). Za prevajanje visokih voda ima HE Gössendorf tri pretočna polja, HE Kalsdorf pa 2 pretočni polji in bočni razbremenilnik iz bazena na poplavne površine. Obe HE imata poglobljeno spodnjo strugo, vsaka za 3,8 m. Gradnja posamezne HE je trajala 14 mesecev.

Količina proizvedene energije in vrednost projekta
Letno bosta HE proizvedli 165 GWH, kar zadostuje za prib. 45.000 gospodinjstev. Ker gre za obnovljivi vir energije, bodo emisije v okolje s tem znižane za prib. 100.000 ton CO2 letno. Projekt je v času planiranja in gradnje zagotavljal 2.000 delovnih mest. Vrednost projekta je znašala 160 milijonov evrov za obe HE, ki sta ga skupaj financirala EnergieSteiermark in Verbund. Od navedenega zneska je bilo 25 milijonov evrov namenjeno ekološkim omilitvenim ukrepom, med katere npr. sodijo:  ribje steze, ureditev in podaljšanje pritokov, izvedba novih ribnikov v površini 1,4 ha, nov cevovod za odpadno vodo Gradca, 10 km kolesarskih poti ipd.

Časovnica projekta

2005    Pričetek projekta in raziskovanj
2006    Priprava vloge in preveritev njene popolnosti s strani pristojnih organov
2007    Priprava »Okoljskega poročila« (UVE) in pogajanja glede projekta
2008    Gradbeno dovoljenje s strani odgovornih organov, pozivi nasprotnikov projekta
            in potrditev gradbenega dovoljenja s strani Senata za okolje
2009    Pričetek gradnje
2011    Načrtovan zagon prve elektrarne
2012    Načrtovan zagon druge elektrarne
2013    Dokončanje ekoloških omilitvenih ukrepov

Poplavna varnost
Posodobitev protipoplavnih zaščit ob reki Muri je bila dolgoletna želja sosednjih lokalnih skupnosti. Zato je vprašanje zaščite pred poplavami v času načrtovanja hidroelektrarn igralo ključno vlogo pri umeščanju HE v prostor.Pomembna pridobitev obstoječih hidroelektrarn je gotovo ureditev poplavne varnosti.

Si vedel/a, da:

  • energija obeh hidroelektrarn zadostuje za prib. 45.000 gospodinjstev (Za primerjavo, glede na zadnje podatke Statističnega urada RS iz leta 2011, celotno Pomurje šteje natanko 45.255 gospodinjstev).

   • se bodo zaradi obeh hidroelektrarn emisije v okolje zmanjšale za prib. 100.000 ton CO2. Tolikšna količina emisij letno je primerljiva z 900 milijoni prevoženih kilometrov osebnih avtomobilov.

   • je v času gradnje projekt zagotavljal 2.000 delovnih mest.

   • je bilo 25 milijonov evrov namenjenih za ekološke omilitvene ukrepe, kamor sodi ureditev ribjih stez, pritokov, ribnikov, kolesarskih poti ipd.

   • je na avstrijski strani reke Mure že umeščenih več kot 30 hidroelektrarn, pri čemer držijo izračuni, da če bi namesto hidroenergije v Avstriji izkoriščali energijo iz termoelektrarn, bi se izpust CO2 povišal za 45%.

Prenesite dokumentacijo

 

             
  
 • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
 • .
 • VARČNO Z ENERGIJO
  
 • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
 • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si